Изберете
Вашата количка

Условия за ползване

Обща информация.

Всички изображения на артикулите, предлагани от онлайн магазин Нитро Планет, са ориентировъчни и са поставени с цел да добиете представа за разглежданата стока. На практика повечето от тях илюстрират продукта в точния му вид, но е възможно да има частични разминавания.

За информация относно вида и параметрите (ако има такива) на продуктите, следете името на артикула. След което обръщайте внимание на допълнителното му описание (ако има такова). Когато полето за име на артикул не е достатъчно, за да побере цялата нужна информация, остатъка от нея задължително фигурира в допълнителното му описание. Ако продукта е течност, количеството му, измерено в милилитри или литри, изрично е упомената в заглавието (името) на продукта или в описанието му.

Всички посочени стойности, включително тегло, обем, брой в опаковка и т.н. са абсолютно точни. Изключение прави теглото, когато то е под 70 грама, защото това е минимума, с който работи системата на куриерските фирми, с които имаме договор. Поради тази причина, ако даден артикул тежи 6 грама, в името му или описанието му вие ще видите, че тежи 6 грама, но в онлайн магазин Нитро Планет той е заведен с код на теглото 70 грама и това тегло ще бъде отчетено във вашата кошница за пазаруване.

В целия онлайн магазин е възможно е да има печатни грешки, за което предварително се извиняваме.

Възможно е по всяко време в онлайн магазин Нитро Планет да бъдат въведени корекции на цени, бройки и наличности, без да бъдете предварително уведомявани за това.

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между ЕмДжиЕм ООД с ЕИК 175023918, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и лицата, ползващи онлайн магазина с интернет адрес www.nitroplanet.bg, наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ.

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете настоящите и публикувани по-долу Общите условия преди да използвате този онлайн магазин. Ако използвате този онлайн магазин се счита , че приемате и сте съгласни с посочените по-долу Общи условия. Ако не приемате тези условия , не използвайте този онлайн магазин с адрес nitroplanet.bg!

Дефиниции.

Доставчик: ЕмДжиЕм ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175023918, телефон за връзка 02/442 30 38 и 0887 190 917.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ означава сайта, находящ се на уеб адрес nitroplanet.bg.

ОНЛАЙН МАГАЗИН oзначава виртуалният магазин, находящ се на уеб адрес nitroplanet.bg, предоставящ възможност за получаване на информация за предлаганите стоки и услуги, както и за закупуване на тези стоки през Интернет.

ПОЛЗВАТЕЛИ означава лицата, ползващи възможностите, предоставени от онлайн магазина.

ПОТРЕБИТЕЛ означава потребител по смилъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗД/.

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смилъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги /ЗПУ/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ - това са настоящите Общи условия. С кликването върху който и да е линк, връзка, препратка, бутон, снимка, клип, документ или приложение, находящи се в сайта и онлайн магазина, с изключение на линка, сочещ към настоящите Общи условия и придружаващите ги описания, ползвателя и потребителя изрично и безусловно се съгласяват с настоящите Общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Общи условия.

Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани ЕДИНСТВЕНО И САМО тези стоки, които са налични в реалният ни магазин, намиращ се в гр. София, ул. Манастирска 41. Продукт със статус и/или описание като наличен в онлайн магазина не е задължително да бъде наличен в реалният ни магазин.

Чрез електронна поръчка от онлай магазина НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАКУПУВАНИ стоки, които не са налични в реалният ни магазин, без значение от статуса им (наличност и количества), обявени в онлайн магазина. Преди да направите своята поръчка следва да се свържете с нас на 02/442 30 38 за уточняване наличността на дадена стока и дали тя може да ви бъде изпратена, както и сроковете, свързани с доставката.

Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само, технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя на съответната стока. ЕмДжиЕм ООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в онлайн магазина, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката (когато това е необходимимо) и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при покупка на продукт. Онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на aнглийски или друг език, когато:

а) съществува опасност с преводът й да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) няма общоприета еднозначна терминология на български език;

в) самата стока е носител на информация на английски или друг език.

Оригиналната техническа документация към всеки радиоуправляем модел, предлаган от nitroplanet.bg, е на английски език. В нея всички резервни части са изписани от производителя на английски език. За удобство и по-добра информираност на всички ПОЛЗВАТЕЛИ и ПОТРЕБИТЕЛИ на онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg, заглавието (имената) на повечето артикули са със същото или много близко по значение име на английски език. А в описанието на всеки артикул сме се постарали максимално точно да го опишем на български език.

Всички посочени в сайта и онлайн магазина цени , са за 1 брой или 1 комплект, в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите.

Онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка от сайта и онлайн магазина с форма за онлайн покупки, преди доставката й, за неактуализирана информация на сайта и онлайн магазина, свързана с поръчаните продукти. Условието за извършване на това уведомление е наличието на предоставен телефонен номер или адрес на електронна поща от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ или ПОТРЕБИТЕЛЯ, които са задължителни при направа на онлайн поръчка.

Част от информацията, публикувана в сайта и онлайн магазина, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Ако някоя от разпоредбите в настоящите Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

Данни за доставчика.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

наименование на ДОСТАВЧИКА: ЕмДжиЕм ООД
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост-2, бл.243
данни за кореспонденция: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Манастирска 41, e-mail: store кльомба nitroplanet.bg, телeфон: 02 442 30 38
ЕмДжиЕм ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175023918
регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175023918

Надзорни органи.

(1) Комисия за защита на личните данни:

    адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15
    тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
    Email: kzld@government.bg и kzld@cpdp.bg
    уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите:

    адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
    тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
    гореща линия: 0700 111 22
    уеб сайт: www.kzp.bg

Защита на личните данни.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ или категориите ПОЛЗВАТЕЛИ, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица , за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от ПОЛЗВАТЕЛЯ Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Ние обработваме лични данни само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие за това, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ние нямаме право да обработваме данните му. С предоставянето на личните си данни, ПОЛЗВАТЕЛЯТ автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска да заличим, коригираме или блокираме негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

Допълнителна и подробно информация относно това какви ваши лични данни събираме, с каква цел го правим, как и за какъв период ги съхраняваме, може да прочетете в раздел Лични данни на онлайн магазин nitroplanet.bg.

Условия за използване на онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg.

С използването на сайт и онлайн магазин nitroplanet.bg ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава и декларира съгласието си със следното:

Информационните услуги на сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".

nitroplanet.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

nitroplanet.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на ПОЛЗВАТЕЛЯ, статусът на негови или на други ПОЛЗВАТЕЛИ запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид, характер и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта и/или онлайн магазина.

nitroplanet.bg не носи отговорност в случай, че при използване на сайта и/или онлайн магазина или материали от него/тях за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и/или аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез онлайн магазина.

Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез онлайн системата да бъдат променени, като nitroplanet.bg се задължава да съобщи на ПОЛЗВАТЕЛЯ за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на ПОЛЗВАТЕЛЯ на съобщение за доставка на потвърдената поръчка до адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

nitroplanet.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

Предоставяни услуги.

nitroplanet.bg предоставя на клиентите (потребителите) следните услуги:

  • информация за стоките в сайта, разпределени по видове и групи;
  • продажба и доставка на оферираните стоки с условия по избор на клиента;
  • технически консултации по телефон, в рамките на работното време: от 10:00 до 19:00 часа, от понеделник до четвъртък и от 10:00 до 15:30 часа за петък.

Условия на поръчка и доставка на стоки.

Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой или 1 комплект с включен ДДС.

Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта, в раздел Доставка и Плащане и са личен избор на потребителя.

Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "купи" след избор на избраното количeство. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и nitroplanet.bg.

При поръчката, ако клиентът желае издаване на фактура, следва да обяви това в полето за попълване на свободен текст, визуализиращо се преди финализиране и потвърждаване на поръчката. Задължително се посочват нужните за издаването на фактурата данни.

Посочването и/или попълването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва  nitroplanet.bg с изпълнение.

Условия на доставка. Плащане на покупка.

Възможностите за плащане и доставката са:

  • с наложен платеж по куриер;
  • по банков път (с банков превод);
  • в брой в реалният ни магазин, ако е избрано покупката да бъде взета от него.

Поръчаната стока се доставя на посочения конкретно за поръчката от клиента адрес за доставка.

При избор на “доставка с наложен платеж”, клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя.

Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, nitroplanet.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

Доставка в рамките на България се изчислява по ценовата листа на куриерски фирми Спиди и Еконт или се предлага от nitroplanet.bg като фиксирана цена за доставка. Информация колко точно ще струва доставката се визуализира ясно и точно преди финализиране на всяка поръчка, което дава информиран избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Отказ от закупена стока.

За да упражни правото си на отказ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да уведоми nitroplanet.bg за номер и дата на поръчката, имената си, адрес, до който е избрал да бъде извършена доставката, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва приложения по-долу стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) - изтеглете формуляра.

Стандартни указания за отказ. Право на отказ от договора от разстояние.

Имате право да се откажете от договор за извършена покупка през nitroplanet.bg, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стокиата или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (номер и дата на поръчката, имената си, адрес, до който е избрал да бъде извършена доставката, телефонен номер и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо изпратено по пощата или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия онлайн магазин (nitroplanet.bg). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение разходите по избран от Вас начин на доставка и разходите под форма на банкови или друг вид такси за извършване на превод, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от  датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно в нашия реален магазин с цел да се уверим, че те не са с нарушен търговски вид, не са отваряни/разпечатвани и не са използвани. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.

Клиент, поръчал стока през електронния магазин nitroplanet.bg и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

  • в случаите, предвидени от ЗЗП;
  • при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
  • дoставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
  • цената не съответства на първоначално оферираната.

Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Връщане на стока.

След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена (за стоката, не и за куриерските услуги, ако има такива) в случаите, предвидени от ЗЗП. Във всички случаи стоката не трябва да е с нарушен търговски вид, не трябва да е отваряна/разпечатвана, не трябва да е включвана и/или използвана, опаковката не трябва да е нарушена по никакъв начин.

Гаранция.

Всяка стока, предлагана от nitroplanet.bg, която подлежи на гаранция, е придружена със съответната гаранционна карта, в която са попълнени всички гаранционни условия. Неразделна част от гаранционната карта е съответния документ за покупка, при липсата на който гаранционната карта става невалидна.

Гаранционен ремонт (или гаранционна замяна) може да бъде извършен единствено и само от Нитро Планет. Адреса на магазина, както и телефони за връзка с него са посочени в раздел Контакти.

Всякакъв опит за отстраняване на гаранционен проблем или ремонт на гаранционен продукт, извършени от неоторизирани от Нитро Планет лица, прави гаранцията на продукта невалидна.

Транспортните разходи при предявяване на гаранция са за сметка на клиента.

Конфиденциалност.

Онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg се отнася изключително сериозно към неприкосновеността на вашите лични данни. Повече информация за вашите лични данни, кои от тях и защо ги събираме, как ги обработваме и къде ги съхраняваме, ще намерите в раздел Лични данни на nitroplanet.bg.

За какво се отнася политиката на конфиденциалност. Политиката на конфиденциалност засяга начина, по койтоnitroplanet.bg третира личната идентификационна информация, която сайтът автоматично събира, докато сте в nitroplanet.bg или използвате други услуги на nitroplanet.bg.

Споделяне и разкриване на информация.

Екипът на nitroplanet.bg третира вашите данни като строго конфиденициална информация. Онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg НЯМА да продава или дава под наем личната ви идентификационна информация на никого при никакви обстоятелства и на никаква цена. С изключение на случаите, когато тези данни се изискват от нас от полицията или съдебната власт.

Защита.

Интернет е глобална среда и поради това използването на Интернет за събиране и обработване на лични данни задължително включва предаването на данни по международни пътища. Затова, когато посещавате nitroplanet.bg и общувате с нас по електронен път, вие признавате и заявявате съгласието си с обработването на личните ви данни по този начин.

Ако имате въпроси или предложения относно вашата лична информация или гореспоменатите практики, моля, свържете се с нас на store кльомба nitroplanet.bg.

Права.

nitroplanet.bg 2010-2020. Всички права запазени!

Използването на информация от онлайн магазина е разрешено само в случай , че цитирате nitroplanet.bg като източник с хиперлинк към страницата. Включването на връзки към nitroplanet.bg е свободно, но ще ви бъдем благодарни, ако ни уведомите за това.

Отговорност. Ограничение на отговорността.

Екипът на nitroplanet.bg полага всички възможни усилия да осигури максимално актуална информация . Онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg не носи отговорност за вреди, получени следствие на публикувана информация, както и за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта материали.

Други условия.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg не носи отговорност спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага или в уговорения с доставчика срок.

Онлайн магазин и сайт nitroplanet.bg не носи отговорност спрямо потребителите на сайта, както и по отношение на трети лица, в случаи на копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, информация, картина, звук, образ и др. Всички такива принадлежат на съответните им собственици и се използват в сайта единствено с цел реклама и/или продажба на съответния продукт.

Благодарим ви, че се запознахте с Общите условия на онлайн магазин nitroplanet.bg.

За да осигури своята пълна функционалност, онлайн магазин Нитро Планет използва бисквитки. Подробности ще намерите в раздел Лични данни. С натискането на бутон "Съгласявам се" вие се съгласявате както с предоставянето на свои лични данни, така и с Общите условия на Нитро Планет.